[HN] Luyện Phát Âm: Pronunciation Workshops Cùng Đại Sứ Quán Hoa Kỳ 2022 (Miễn Phí Tham Dự)

 [HN] Luyện Phát Âm: Pronunciation Workshops Cùng Đại Sứ Quán Hoa Kỳ 2022 (Miễn Phí Tham Dự)

Pronunciation Workshops 

Are you sometimes too shy to speak English because your pronunciation is not perfect?

Want to improve your pronunciation skills?

Then join us for a fun- filled 4 week pronunciation course led by a native English speaker!

Instructor: Ms. Dana Bouchillon

Time: 15:00 – 16:00, Mondays, Nov 28, Dec 5, 12 &19

Address: American Center Hanoi, 170 Ngoc Khanh

Registration link: here

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *