4SV EVENT CHALLENGE

Bước những bước đầu vào một môi trường mới không hề dễ dàng cho bất cứ ai. Không bạn bè, không cơ sở kiến thức…