Học như thế nào?

Nhiều học sinh vào đại học với những hiểu nhầm. Hiểu nhầm thông thường nhất trong các học sinh đại học là họ tin rằng…